psychic healingreacties van cliëntenover martinjournalistiek werkfotoserieshome
Een cursus in geestelijke genezingindex
Les 1. Over geestelijke genezing
Deze lessen streven er naar een eenvoudige, duidelijke en praktische uiteenzetting te geven van verschillende vormen van psychische genezing. Er wordt weinig over theorieën gesproken, hoewel wij een wel een algemene schets van de fundamentele theorieën hebben gegeven, zodat de genezer de aard van het werk dat hij bezig is te doen, kan begrijpen. Tevens hebben we er naar gestreefd te omschrijven hoe het werk verricht dient te worden.
Als inleiding van het onderwerp willen wij er op wijzen dat wij niet getracht hebben van de psychische genezing een religie te maken, want dat lijkt ons een dwaasheid. Wij zien niet in waarom de psychische genezing tot godsdienst verheven zou moeten worden en niet de artsenij, massage, osteopathie, of welke geneeswijze ook. Ieder ware genezing vloeit voort uit de toepassing van volmaakt natuurlijke wetten. De daarvoor gebruikte kracht is even goed een natuurlijke wet als b.v. elektriciteit. In dat opzicht zijn alle natuurlijke wetten het waard als ‘Goddelijk’ erkend te worden en hebben ook de reguliere geneeswijzen recht op eerbied en hoogachting.
Er is in de westerse wereld een neiging om van het geneeswerk een middelpunt te maken van religieuze samenkomsten, waarbij een (beroemde) genezer(es) zich opwerpt als middelpunt. Iedere genezer(es) van het sensationele soort en vele sekten maken er aanspraak op dat zijn/hun geneesmethode of genezing het resultaat is van een speciaal geloof of bovenzinnelijke overtuiging, ondanks het feit dat andere genezers en sekten naar verhouding ongeveer evenveel genezingen volbrengen. De traditionele Hindoe laat zich in dit opzicht niet bedriegen en lijdt niet aan zelfbedrog. Van kindsbeen af heeft men hem geleerd dat er vele ijle krachten in de natuur zijn waar de mens voordeel uit kan putten en die aan de mens dienstbaar gemaakt kunnen worden. Voor de mystiek ingestelde Hindoe ligt er een even groot mysterie verborgen achter elektriciteit als achter een psychische kracht en hij voelt er evenveel ontzag voor. Inderdaad beschouwd hij beide als verschillende uitingen van één en dezelfde bron en hij eerbiedigt beide. Na en beetje te hebben nagedacht zal vrijwel iedereen inzien dat deze zienswijze correct is. Iedere kracht en energie is een uiting van ‘prana’, het woord waarmee men in het Hindoeïsme ‘het beginsel van energie’ aanduidt. Hindoe leringen zeggen dat prana beheerst wordt door het denkvermogen en dat het uit het denkend beginsel in het heelal is voortgekomen. Wij kunnen over deze theorieën hier niet lang uitweiden en verwijzen degenen die over het begrip ‘prana’ meer uitleg willen naar onze lezing: ‘An advanced cours in yogi philosophy’.
Daar de bovengenoemde feiten waar zijn volgt daaruit dat een zuivere Hindoeïstische genezer nooit een gevoel van jaloezie of vooroordeel zal koesteren tegenover beoefenaren van andere geneeswijzen, zoals dat helaas in de westerse wereld algemeen voorkomt. Ongeacht het verschil in methode is de zuivere genezer er van overtuigd dat iedere ware geneeswijze dezelfde kracht en hetzelfde vermogen benut als die hij zelf gebruikt en daarom eerbiedigt hij allen. Het spreekt vanzelf dat hij de voorkeur geeft aan zijn eigen methode, maar hij veracht zijn buurman niet als die een andere aanpak verkiest. Bovendien wordt de Hindoegenezer van het begin af geleerd dat er bepaalde natuurlijke wetten van het lichaam bestaan die in acht genomen moeten worden om de gezondheid te bewaren, of om haar bij verlies van gezondheid te herstellen. Hij gelooft dat hetgeen de gezonde mens gezond doet zijn, de zieke mens kan beter maken. Wij zinspelen hier op de natuurlijke wetten betreffende voeding, ontlasting, ademhaling, enz, enz. Wij hebben onze opvatting van die wetten uiteengezet in ons werk ‘Hata yoga’ en zullen die nog eens in het kort weergeven in de volgende les: ‘De natuurlijke wetten van het lichaam’. Waarnaar wij alle studerenden verwijzen terwijl wij hen sterk aanraden deze natuurlijke wetten goed in zich op te nemen voordat zij zich wagen aan het genezingswerk. Wij weten best dat vele westerse scholen voor psychische genezing deze wetten afdoen als te stoffelijk, maar men hoeft slechts om zich heen te kijken om de dwaasheid van dit standpunt in te zien. Natuurlijke wetten kunnen niet straffeloos getrotseerd worden.
Wij zijn er van overtuigd dat als de mensen de leringen in ‘Hata yoga’ exact zouden opvolgen er geen enkele geneeswijze nodig zou zijn want allen zouden gezond zijn en blijven. Helaas willen de mensen dit niet doen en daarom zijn geneesmethoden noodzakelijk. En wij geloven dat de psychische genezing de beste en verhevendste geneeswijze is die de mens bekend is. Maar zelfs de psychische genezing zal geen voortdurende beterschap teweegbrengen, tenzij de patiënt zijn/haar levensgewoontes verandert en probeert om in harmonie met de wetten van de natuur te leven.
Daarom dringen wij er telkens en telkens weer bij de genezer op aan zijn patiënt met deze natuurlijke wetten van het lichaam ‘Hata yoga’ in kennis te stellen en tijdens de genezingssessie moet hij zoveel mogelijk zijn best doen om zijn patiënt in kennis te stellen over de natuurlijke wetten van het lichaam, zodat , als de patiënt genezen is, hij zo zal leven dat hij zijn gezondheid zal bevorderen zonder terug te vallen in ziekmakende leefwijzen.
Wij zij er van overtuigd dat de twee leringen: ‘Hata yoga” en ‘Lessen in geestelijke genezing’ de mens de ‘sleutel tot gezondheid’ zal schenken.
De bedoeling van deze lezing is niet om een verhandeling over ziekte te geven. Integendeel! Wij spreken zo weinig mogelijk over ziekte en houden de studerende zo veel mogelijk ‘gezondheid’ voor en de middelen om deze te verkrijgen. Daarom zult u tijdens deze lezing niet veel over ziekteverschijnselen horen. Ziekteverschijnselen zijn slechts de verschillende uitingen van een oorzaak die er achter ligt en wij geloven dat er maar één algemene oorzaak voor ziekte bestaat en dat is:’verkeerde werking van de lichaamscellen’. Wij geloven dat elke ziekte een ziekte van de cellen is. En wij geloven dat de algemene behandelingen die aansluiten op de methoden waarvan melding wordt gemaakt in ‘Hata yoga’ de oorzaak van de storingen zal wegnemen, zodat de symptomen zullen verdwijnen.
Wij zullen uw aandacht niet in beslag nemen voor het aanhoren van lofuitingen op de geneeswijzen die in deze lezing besproken worden. Wij zijn overtuigd van de waarheid van het gezegde: ‘Ondervinding is de beste leermeester’ en we adviseren u; ‘Probeer het!’. Vertrouw op uzelf en op uw genezende kracht. Zij is uw Goddelijk erfdeel en niet een gave die slechts aan enkelingen is gegeven. Zij is een algemene gave en een natuurlijk vermogen die door oefening en zelfvertrouwen ontwikkeld kan worden. In plaats van het door veelvuldig gebruik te verminderen, neemt het in verhouding tot het gebruik steeds toe. Het is als een spier die door oefening ontwikkeld wordt, maar die zwak en slap wordt als hij niet meer wordt getraind.
Als u er in slaagt genezingen te volbrengen en u wonderlijke verharen over uw successen ter ore komen, die worden verteld door mensen die het onderwerp niet begrijpen en het allemaal voorkomt als bovennatuurlijk, ga dan niet arrogant en verwaant worden en maak geen dwaas van uzelf door te denken dat u een bijzonder mens of een uitverkorene zou zijn. Alle genezers zijn slechts kanalen waar de natuurlijke krachten doorheen stromen en werken. U bent slechts een werktuig in de handen van natuurwetten. Vergeet dat niet. Dit eenvoudige denkbeeld kan een krachtbron voor u worden als u zich tijdens u werk blijft realiseren dat u verbonden bent met de krachten van het heelal die van zin zijn om met u mee te werken.
Wij raden u aan alle in deze lessen gegeven methoden nauwkeurig te bestuderen en ze u eigen te maken. Na dat gedaan te hebben moet u, geleid door uw intuïtie, die methoden kiezen die u het meeste aanspreken. Als u zich zo laat leiden dan kunt u iets uit de ene methode nemen en iets uit een ander en dat tot eigen stelsel samenvoegen. Neem wat u het meest aanstaat, ongeacht waar u het vandaan haalt. Het is niet noodzakelijk uzelf een etiket op te plakken en om u met een occulte school,vereniging of sekte te verbinden. Conformeren is niet nodig. Blijf vooral u zelf.

Yogi Ramacharaka.


Ga verder naar

Les 2. Natuurlijke wetten van het lichaam

top
copyright Martin van der Velde 2007